W Polsce zgodnie z systemem oświaty, osoby niepełnosprawne mają prawo do pobierania nauki w szkołach i przedszkolach. Kształcenie musi odbywać się uwzględniając potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Niepełnosprawni w zależności od potrzeb mogą zatem korzystać z kształcenia specjalnego, integracyjnego oraz indywidualnego.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych bardzo często wybierają placówki prywatne. Podkreślają, że zarówno przedszkola jak i szkoły prywatne doskonale radzą sobie z opieką i edukacja względem niepełnosprawnych. Niejednokrotnie podkreślają, że kadra pedagogiczna jest tam bardziej wykwalifikowana, potrafi i wie jak radzić sobie z problemami dzieci niepełnosprawnych.

Placówki przedszkole

Placówki przedszkolne dla niepełnosprawnych nie różnią się zbytnio od tradycyjnych- tutaj cel jest taki sam, czyli ukierunkowanie rozwoju dziecka, i przygotowanie dziecka do dalszej drogi edukacyjnej, do szkoły. Jeśli chodzi o przedszkola w Polsce funkcjonują zwykle te, które posiadają status placówek specjalnych i integracyjnych. Każde z tych przedszkoli koncentruje się na rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej oraz zachęcanie do współdziałania z innymi dziećmi.

Szkoły podstawowe dla niepełnosprawnych

Zadaniem tego typu szkoły jest realizowanie zadań dydaktycznych dopasowanych do potrzeb rozwojowych danego dziecka, sprawowanie należytej opieki i prowadzenie działań rewalidacyjnych. Utrwalanie i poszerzanie wiedzy, kształcenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i zarazem nabywanie tych nowych dzięki którym dziecko stanie się bardziej samodzielne,

Szkoła przysposabiająca do zawodu

Nie tylko dzieci niepełnosprawne wykazują potrzebę edukacji, ale również młodzież szczególnie ta, która chce podjąć pracę.

edukacja-niepełnosprawnych

Nieoceniona w tym przypadku okazuje się szkoła przysposabiająca do zawodu. To w niej młodzi ludzie mogą przyuczyć się do zawodu, nabyć nowe umiejętności niezbędne do wykonywania pracy. Szkoła przysposabiająca do zawodu ma za zadanie aktywizację i wdrażanie podopiecznych do samodzielności i zaradności życiowej.