szczyt

Coaching jest stosunkowo nową formą rozwoju, pozwalającą na osiągnięcie pożądanych przez siebie celów. Opiera się na określonej formie współpracy coacha z jego klientem, dzięki której możliwe jest osiąganie efektów. Na czym dokładnie polega coaching i co odróżnia go od innych form pracy nad sobą?

coaching

Coaching – na czym polega?

Mówiąc najprościej, głównym efektem sesji coachingowych jest osiągnięcie celu, lepszych wyników działania bądź też przyspieszenie tempa rozwoju. Coaching może być prowadzony z klientem indywidualnym bądź z organizacjami i dotyczyć różnych sfer (biznes, kariera, finanse, zdrowie, relacje). Korzysta z metod stosowanych w psychologii i w dużej mierze przeprowadza przez proces decyzyjny.

Coach nie jest osobą, która mówi swojemu klientowi w jaki sposób ma osiągnąć zamierzony cel i nie daje rad – raczej prowadzi klienta w taki sposób, by on sam do tego doszedł. W dużej mierze coaching opiera się na zadawaniu pytań, które pobudzają do myślenia i świadomego podejmowania decyzji, wprowadzania zmian i osiągania zamierzonych celów.

Należy odróżnić coaching od terapii – jest on podejmowany w celu osiągnięcia jednego konkretnego celu i nie można go traktować jako pomocy w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi, natury poznawczej czy zaburzeniami, ponieważ nie jest w stanie takiej pomocy udzielić. Oczywiście nie ma przeszkód, by klient coacha korzystał jednocześnie z psychoterapii, ale nie są one wzajemnie swoimi substytutami.

szczyt

Kim jest coach?

Do coacha można przyjść z dowolnym problemem. Coach nie musi być specjalistą w danej dziedzinie – musi być za to specjalistą w kierowaniu dokonywaniem zmian i procesem uczenia się. Jeśli coach ma wiedzę z zakresu dziedziny, w której klient poszukuje rozwiązania problemu, to dobrze, ale nie jest to konieczne.

Szkoła coachingu to najlepsze miejsce do pozyskiwania przez coacha niezbędnej wiedzy. Może on jednak być również absolwentem psychologii. Istotą jest znajomość metod pracy coachingowej oraz metod komunikacji, ale też wiedza na temat motywacji wewnętrznej.

Warto też odróżnić coacha od mówcy motywacyjnego, ponieważ często są oni ze sobą myleni. Coach nie zajmuje się wzbudzaniem i podtrzymywaniem czyjejś motywacji, ale może współuczestniczyć w procesie jej wzbudzania w samym kliencie. Mówca motywacyjny głosi wykłady, coach zaś długofalowo pracuje z klientem.